Articles by: admin

Wetten en richtlijnen in de zorg

Er worden tegenwoordig strenge eisen gesteld aan het voeren van een eigen praktijk of kliniek. Er zijn daarbij verschillende wetten, besluiten en richtlijnen van toepassing. Daarnaast zijn er specifieke commissies die richtlijnen opstellen en zich daarover buigen.

Voor een zorgverlener en praktijkeigenaar is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen en wat er in de toekomst nog bij zal komen.

Hieronder een overzicht van de wetten en richtlijnen in de zorg die van toepassing zijn op zorgverleners en praktijkeigenaren:

1. Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Een belangrijke wet in het burgerlijk wetboek omtrent zaken als:
• Patiëntdossier;
• Informatieplicht;
• Geheimhoudingsplicht;
• Hulpverleningsplicht; en
• Toestemming van de patiënt.

2. Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

In deze wet zijn punten opgenomen als titelvoering, bescherming van de beroepstitel, verantwoorde zorg en voorbehouden handelingen.

3. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Deze wet verplicht zorgverleners jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag op te maken waarin de zorgverlener beschrijft hoe deze verantwoorde zorg levert.

4. Wet Klachtrecht Cliëntenzorgsector

Deze wet schrijft voor dat een kliniek of praktijk in de zorg een klachtenregeling moet hebben.

5. Zorgverzekeringswet

Dit is een wet die in Nederland de zorgverzekering en ziektekostenverzekering regelt.

6. WIP-richtlijn

Dit zijn richtlijnen voor infectiepreventie en hygiëne. WIP staat voor Werkgroep Infectie Preventie. De richtlijnen worden beschouwd door de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) als professionele standaarden voor het infectiepreventiebeleid in Nederland.

7. Arbowet

De eigenaar van een praktijk of kliniek wordt verantwoordelijk gehouden voor de veiligheid van zijn of haar personeel. De Arbowet verplicht u ten minste iedere 5 jaar een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren.

8. Besluit Stralingsbescherming

In dit besluit zijn de standaarden vastgesteld die van toepassing zijn op ruimtes met röntgenapparatuur.

9. Kernenergiewet (KEW)

In deze wet over nucleaire veiligheid moet de zorgverlener de mate van straling altijd afwegen tegen het therapeutisch nut.

10. Geneesmiddelenwet

Deze wet bepaalt dat de zorgverlener bij behandelingen alleen de in Nederland geregistreerde geneesmiddelen mag gebruiken.

Bouwen van betere klinieken

Als bouwkundig aannemer in de zorg denken we na over het bouwen van betere klinieken. Dit doen wij door onze passie voor design te combineren met onze knowhow op het gebied van medische praktijkvoering.

Als specialist in de bouw denk je met je opdrachtgever na over designvraagstukken en het vormgeven van een kliniek, zowel bouwtechnisch als bedrijfseconomisch. Al bij het begin van ideeën kunnen we fungeren als gesprekspartner. We houden ons bezig met waar een kliniek gebouwd kan worden, waar een pand aan moet voldoen, hoe het opgedeeld kan worden, waar de ruimtes komen zoals de receptie, balie, operatiekamers, gesprekskamers.

De ideeën van onze opdrachtgever zetten wij om in concrete gegevens, waarmee wij, het bedrijf, vervolgens een ontwerp maken. Met dat ontwerp gaan we weer terug naar onze opdrachtgever en met de vraag of dit is wat we beide bedoelen? In de meeste gevallen hebben we elkaar vrij goed begrepen en worden alleen de puntjes op de i gezet bij zo’n ontwerp. Vervolgens worden er uitwerkingen gemaakt op technische details. Met deze uitwerkingen komt het ontwerp helemaal tot leven en op basis hiervan kan de opdrachtgever een akkoord geven.

Praktijk of kliniek uitbreiden

Een praktijk of kliniek uitbreiden begint bij een eigenaar en medisch specialist die de capaciteit in een bestaand gebouw wilt opschalen. In veel gevallen begint een eigenaar klein en groeit in de toekomst door naar een groter patiëntenbestand. Als de ruimte in de praktijk al optimaal in gebruik is, komt de vraag vaak naar voren of er kan worden uitgebreid en hoe.

Het beste is vroeg rekening te houden met de uitbreidingsmogelijkheden, het liefst al bij de keuze van een locatie. Er kunnen dan vroegtijdig ruimtes gereserveerd worden mocht het noodzakelijk zijn in de toekomst op te schalen. Ook zijn er soms mogelijkheden om later een extra verdieping in gebruik te nemen. In een bestaand gebouw uitbreiden is veelal de meest efficiënte oplossing.

Een praktijk uitbreiden kan echter ook door externe uitbouw. Hou er rekening mee dat er meestal een bouwvergunning nodig is. Externe uitbouw kan via traditionele uitbouw of modulaire aanbouw. Traditionele uitbouw is bij bestaande gebouwen meer esthetisch dan modulaire aanbouw. Modulaire aanbouw biedt echter oplossingen voor de grotere klinieken en ziekenhuizen, die in korte tijd moeten kunnen opschalen of afschalen. Bij modulaire aanbouw worden alle elementen en bouwmaterialen zo veel mogelijk geprefabriceerd in de fabriek en daar worden dan ook de nodige voorbereidingen genomen. Zodra het zo ver, worden de elementen naar de locatie gebracht en door installateurs afgebouwd. Bij modulaire aanbouw vindt er een aankoppeling plaats waardoor in zeer korte tijd een uitbouw gerealiseerd kan worden.